Toolbox Corona en Banenafspraak Regelingen en Noodmaatregelen2020-10-14T17:05:30+02:00

Toolbox Corona en Banenafspraak

Regelingen en noodmaatregelen

Er is veel algemene informatie beschikbaar, bijvoorbeeld via het Coronaloket, de website van de Rijksoverheid of de themapagina van AWVN. De informatie op deze pagina is specifiek gericht op werkgevers van medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak. Onderstaand de antwoorden op de belangrijkste vragen over de geldende regels.

Is de coulanceregeling aanvraagprocedure doelgroepverklaring loonkostenvoordelen gestopt?

Ja, vanaf 1 oktober 2020 geldt voor alle doelgroepverklaringen loonkostenvoordelen weer de oude regeling voor de aanvraag van deze doelgroepverklaringen. De aanvraagtermijn is vanaf 1 oktober 2020 weer drie maanden. Nogmaals verlengen is niet mogelijk. Lees meer>>

Wat betekent de versoepeling rond de toekenning voorziening thuiswerken?

Wie voor z’n werk afhankelijk is van een voorziening (bijvoorbeeld een brailleleesregel), kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu de overheid vanwege corona adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rond voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. Lees meer>>

Heeft het ontvangen van loonkostensubsidie/loonkostendispensatie gevolgen als ik aanspraak wil maken op de NOW?

Loonkostensubsdie op basis van Participatiewet en NOW-subsidie blijven naast elkaar bestaan. In deze bijzondere situatie accepteert de overheid namelijk dubbele subsidiëring van de loonkosten. Het bleek onuitvoerbaar om de NOW-subsidie te verrekenen met de loonkostensubsidie.

Aanvragen voor het derde NOW-pakket kan waarschijnlijk vanaf half november, via het coronaloket op de site van UWV. Op deze site is nu al een checklist te vinden met alle informatie die werkgevers bij de hand moeten hebben, bijvoorbeeld de betreffende loonheffingsnummers en de maanden waarin omzetverlies wordt verwacht.

Lees meer in de brief die staatssecretaris van Ark aan de Tweede Kamer stuurde

Hoe functioneert de no-risk polis bij Corona?

De no-riskpolis regelt looncompensatie voor werkgevers van mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

Zijn medewerkers uit deze doelgroep ziek, geldt de no-risk. Blijft uw medewerker met lichte gezondheidsklachten thuis – uit voorzorg, of in afwachting van een testuitslag  dan geldt de no-risk polis ook. Er geldt echter geen aanspraak op deze polis als uw medewerker thuis moet blijven omdat een familielied of huisgenoot lichte klachten heeft en wacht op de uitslag. De werkgever is dan wel geregeld te zoeken naar taken die de medewerker thuis kan uitvoeren.

Waarom staat er in de NOW-regeling dat werkgevers aan de gemeente waarvan zij loonkostensubsidie ontvangen, moeten melden dat zij een NOW-subsidie ontvangen?

Deze meldplicht zal worden geschrapt. De plicht was opgenomen om gemeenten de ruimte te geven om loonkostensubsidie en NOW-subsidie te verrekenen. Dit zal niet gebeuren, omdat dit onuitvoerbaar is gebleken. Daarom wordt in deze bijzondere situatie de dubbele subsidiëring van de loonkosten geaccepteerd.

Kan loonwaardebepaling telefonisch?

Door de coronacrisis ontstaan vertragingen bij de loonwaardebepaling voor het berekenen van loonkostensubsidie (in het kader van de Participatiewet) en de loonwaardebepaling door UWV (in het kader van de Wajong). Dit omdat de loonwaardebepalers hun werk niet altijd kunnen doen op de werkplek van de werknemer vanwege het besmettingsrisico. Ook is de werknemer als gevolg van de coronamaatregelen niet altijd op de werkplek aanwezig.

Voor een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsprestatie van een werknemer is een bezoek aan de werkplek essentieel. Tegelijkertijd belemmert vertraging van de loonwaardebepaling mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen.

Tot 1 juni mogen interviews voor de loonwaardebepalingen daarom telefonisch worden uitgevoerd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de telefonisch vastgestelde loonwaarde geldt voor maximaal zes maanden.
  • zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd, vindt zo snel mogelijk een werkplekbezoek plaats.

Gemeenten die tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 forfaitaire loonkostensubsidie inzetten (dus subsidie ter hoogte van 50% van het minimumloon geven en geen loonwaardebepaling hebben gedaan), mogen de duur stilzwijgend verlengen. Dit kan voor een periode van maximaal zes maanden (als er geen tijdige loonwaardebepaling kan plaatsvinden). Ook hierbij geldt de voorwaarde dat een werkbezoek plaatsvindt zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd.

Zie ook de brief ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers‘, die staatssecretaris Van Ark (SZW) vrijdag 27 maart naar de Tweede Kamer stuurde en waarin deze informatie is opgenomen

Mijn medewerker valt uit wegens coronabesmetting. Geldt de No-Riskpolis?

Ja. Met de zogeheten No-Riskpolis zijn werkgevers van medewerkers die in het doelgroepregister zijn opgenomen, verzekerd van looncompensatie bij ziekte. De regeling houdt in dat een werkgever

  • een Ziektewet-uitkering kan krijgen als een medewerker ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in de WGA komt.

Welke melding moet ik doen als een medewerker uitgevallen is wegens coronabesmetting?

De No-Riskpolis kunt u aanvragen bij UWV via deze verzuimmelder. Het is van belang om de melding te doen binnen 6 weken nadat de werknemer ziek geworden is.

Ontvangt u voor deze zieke medewerker loonkostensubsidie van de gemeente? Dan stuurt UWV de gemeente een melding dat de loonkostensubsidie stopgezet moet worden. Het is aan de gemeente om tijdig de loonkostensubsidie stop te zetten. Het is voor alle partijen van belang dat dit correct en tijdig gebeurt. Anders ontvangt u als werkgever teveel loonkostensubsidie en zal dit achteraf teruggevorderd worden. Dat is uiteraard geen wenselijke situatie.

Let wel: de werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. Laat u in voorkomende gevallen informeren over de verplichtingen.

Dekt de no-risk polis ook de kosten voor iemand die thuis werkt wegens de coronaproblematiek, maar niet wegens ziekte?

Nee. De No-Riskpolis is een compensatie die alleen kan worden aangevraagd in geval van ziekte. Raakt de coronaproblematiek uw bedrijfsvoering en is de medewerker daarom thuis – zonder mogelijkheid thuis te werken – dan geldt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Is “thuiswerken” of “social distancing” vanwege het coronavirus reden genoeg om het uitvoeren van re-integratieverplichtingen uit te stellen?

UWV verwacht van werkgevers dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Contacten en onderzoeken bij een zieke medewerker, bijvoorbeeld door werkgever of arbeidsdeskundige, kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd. Zodra dat weer mogelijk is kunnen deze in een later stadium worden aangevuld met daadwerkelijke fysieke acties.

Terug naar hoofdpagina

Vraagformulier

Stel hier uw vragen over inclusief werkgeven en het coronavirus

ErvaringenMeldpunt

Deel uw ervaringen als inclusief werkgever in deze periode

We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen de toolbox voortdurend actualiseren. Vindt u het antwoord op uw vragen niet in deze toolbox of heeft u suggesties voor toevoegingen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via het vraagformulier. Wilt u ervaringen delen en ons en andere werkgevers laten weten welke oplossingen u heeft gevonden, gebruik dan het ervaringenmeldpunt.
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok