Complete overzicht Vraag van de Week2021-02-17T12:36:19+02:00

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

#1.a Wie vallen er in de doelgroep?
#1.b Waarom is het een beperkte doelgroep?
#2 Hoe weet ik of iemand in de doelgroep Banenafspraak valt?
#3 Ik heb een vacature, waar vind ik de juiste mensen uit de doelgroep?
#4 Hoe maak ik een functie geschikt voor de doelgroep?
#5 Wat is een extra baan volgens de banenafspraak?
#6 Kan iemand ook uit de doelgroep vallen?
#7 Ik heb iemand aangenomen, waar moet ik nu op letten om te zorgen dat het slaagt?
#8 Welke subsidie kan ik krijgen?
#9 Hoe werkt de loonkostensubsidie/loondispensatie en vervalt die na bepaalde tijd?
#10 Hoe werkt een no-risk polis?
#11 Interne of externe jobcoaching, hoe zit het ook alweer?
#12 Hoe werkt de Praktijkroute?
#13 Hoe werkt de t+2 regel?
#14 Wat levert inclusief ondernemen op?
#15 Telt detachering mee voor de Banenafspraak?
#16 Welke aantallen moeten in 2017 behaald worden?
#17 Kan ik ook iemand op proef krijgen?
#18 Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn organisatie?
#19 Wat is de mobiliteitsbonus?
#20 Kan er iemand bij mij langskomen voor uitleg?
#21 Welke aanpassingen op de werkplek kan ik doen?
#22 Gaat de Banenafspraak alleen over Wajongers?
#23 Hoe werkt Loonwaardemeting?
#24 Wat heb ik, als werkgever, te maken met beschut werk?
#25 Wat is Social Return on Investment (SROI)?
#26 Hoe kom ik in contact met plaatsende organisaties?
#27 Wat betekent inbesteden?
#28 Is er ook invloed op de werksfeer?
#29 Wat is de stand van zaken?
#30 Hoe zit het met de administratieve belasting bij het aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking?
#31 Mag iemand die al eerder bij me gewerkt heeft meetellen voor de afspraak?
#32 Hoe zit het nu precies met de quotum van de overheid?
#33 Vallen mensen met een WIA-uitkering onder de doelgroep Banenafspraak?
#34 Tellen werkzaamheden die ik uitbesteed aan de SW-bedrijven mee voor de Banenafspraak?
#35 Ik loop bij de realisering van banen tegen hindernissen aan, bij wie kan ik terecht?
#36 Geldt de Wet Werk en Zekerheid ook voor mensen in de doelgroep?
#37 Hoe kan ik een jobcoach het beste inzetten?
#38 Inclusief ondernemen, ik ben benieuwd hoe andere ondernemers dit doen, waar vind ik hen?
#39 Hoe ga ik om met een werknemer met een beperking die veel ziek is?
#40 Wat verandert er in 2018 aan de T+2 regeling?
#41 Telt uitzendwerk mee voor de Banenafspraak?
#42 Ik heb een bestaande vacature met vaste taakomschrijving, kan ik die ook inzetten voor mensen met een beperking?
#43 Geldt de no-riskpolis ook voor mensen die vanuit een bestaande baan in het Doelgroepregister komen (Praktijkroute)?
#44 Wat is het loonkostenvoordeel (LKV)?
#45 Organiseren jullie dit jaar ook een Dag van de Duizend Voorbeelden?
#46 Welke rol spelen detacheringen in de marktsector bij het bepalen van het target voor de Banenafspraak?
#47 De quotumregeling wordt aangepast, wat houdt dat in?
#48 Mijn leden hebben te maken met de Banenafspraak, hoe sta ik hen als brancheorganisatie bij?
#49 Kan ik ervaringen met de Banenafspraak delen en suggesties voor verbeteringen aandragen?
#50 De Dag van de 1000 Voorbeelden, wat was dat ook al weer?
#51 Ik wil aan de slag met passende werkplekken creëren, ofwel functiecreatie. Zijn er voorbeelden?
#52 Geldt de no-risk polis als een werknemer al in dienst is bij een werkgever en dan in het Doelgroepenregister wordt opgenomen?
#53 Banenafspraak en privacywetgeving, hoe zit het ook alweer?
#54 Waar moet ik op letten als mijn werknemer een doelgroepverklaring aanvraagt?
#55 Is er een nationale database met praktijkvoorbeelden over inclusief werkgeven?
#56 Hoe kom ik met de doelgroep in contact?
#57 Mag je na een proefplaatsing een proeftijd met de werknemer afspreken?
#58 Wat gebeurt er als een medewerker uit de doelgroep beter gaat presteren?
#59 Kan de gemeente ook instrumenten inzetten voor jongeren van 16/17 jaar?
#60 Hoe weet een werkgever hoeveel (extra) mensen uit de doelgroep hij in dienst moet nemen?
#61 Kan ik een herkeuring aanvragen als ik tijfel over het arbeidsvermogen van mijn werknemer?
#62 Hoe zit het nu precies met het quotum bij de overheid?
#63 Wat heb ik er eigenlijk aan? 
#64 De werkgevers lopen voor op schema, wat nu?
#65 Kan ik bij de gemeente terecht voor ondersteuning?
#66 Wat doen de regionale werkbedrijven precies? 
#67 Hoe werkt de Kandidatenverkenner precies?
#68 Het kabinet heeft de quotumheffing geactiveerd. Wat betekent dat voor mij als werkgever?
#69 Tellen betaalde vrijwilligers uit de doelgroep mee voor de Banenafspraak?
#70 Vallen mensen met een WIA-uitkering onder de doelgroep Banenafspraak?

#71 Heeft het loonkostenvoordeel een maximumduur?
#72 Wat betekent het opheffen van onderscheid tussen markt en overheid voor werkgevers?
#73 Tellen gedetacheerde medewerkers mee bij voorbehouden opdrachten?
#74 Kan ik als kennisintensieve organisatie ook meedoen aan de Banenafspraak?
#75 Hoe toon ik aan een sociale ondernemer te zijn?
#76 Hoe vind ik een werknemer op maat met praktische vaardigheden?
#77 Een medewerker, die vanuit een sw-bedrijf bij u gedetacheerd is, valt uit langdurig uit. Hoe lang telt deze medewerker dan nog mee voor de Banenafspraak?
#78 Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn organisatie?
#79 Hoe ziet het brede offensief van staatssecretaris Van Ark eruit?
#80 Telt Social Return mee voor quotum banenafspraak?
#81 Cliënt verdient minder dan WML, gaat dan de Praktijkroute in werking?
#82 Telt een stagiair mee voor de Banenafspraak?
#83 Wat zegt de trendrapportage van het UWV eigenlijk?
#84 Welke rol speelt uitzenden en detacheren bij het vervullen van de Banenafspraak?
#85 Wat zijn vlootpartners eigenlijk? 
#86 Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de quotumheffing?
#87 Waar moet ik op letten bij het werven van kandidaten met een arbeidsbeperking?
#88 Wat heb ik als werkgever aan het financieel cv?
#89 Wat hebben werkgevers aan het online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid?
#90 Wat doet de OmbudsSpits voor Werk en Participatie?
#91 Kunnen nieuwe technologieën medewerkers met een arbeidsbeperking ondersteunen?
#92 Worden mensen die een Wiw-baan hadden in het doelgroepregister opgenomen?
#93 Is het mogelijk te reageren op het Breed Offensief?
#94 Komt mijn bedrijf in aanmerking voor voorbehouden opdrachten?
#95 Hoe verhoudt zich het Doelgroepregister banenafspraak tot de Doelgroepverklaring LKV?
#96 Wat staat er in de Kamerbrief stand van zaken uitwerking ‘Breed Offensief’?
#97 Wat is Open Hiring en kan ik dat ook?
#98 Wat verandert er aan de Wajong?
#99 Is het nieuwe scholingsbudget STAP ook bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking?
#100 Arbeidsmarktregio’s, WSP’s, regionale werkbedrijven, wie doet wat?
#101 Hoe vind ik hoger opgeleide kandidaten met een arbeidsbeperking?
#102 Hoe ging het met de banenafspraak in 2018?
#103 Geldt het LKV bij een stage?
#104 Hoe schrijf ik een inclusieve vacaturetekst?
#105 Hoeveel werkgevers bieden kansen aan mensen met een arbeidsbeperking?
#106 Wat is de Zelfcoach?
#107 Wat is ‘Leren om te werken’?
#108 Wat blijkt uit de evalutatie van de banenafspraak?
#109 Wordt de doelgroep banenafspraak verbreed?
#110 Hoeveel beschutte werkplekken moeten er in 2020 komen?
#111 Is er subsidie beschikbaar om werkplekken aan te passen?
#112 Hoe lang blijft een medewerker in het doelgroepregister banenafspraak?
#113 Wat is de peildatum voor het berekenen van het quotum over 2020?
#114 Detacheringen vanuit de SW en het quotum, hoe zit het precies?
#115 Is er een platform voor werkgevers van medewerkers met psychische klachten?
#116 Wat is de actuele stand van zaken rond werktijdverkorting?
#117 Heeft loonkostensubsidie of loonkostendispensatie gevolgen voor het aanvragen van de noodmaatregel overbrugging werkbehoud?
#118 Welke informatie vind ik in de factsheet banenafspraak van het UWV?
#119 Hoe kan ziekteverzuim door psychische klachten voorkomen worden?
#120 Wat betekent NOW 2 voor de banenafspraak?
#121 Wat is er vernieuwd aan het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten?
#122 Zouden werkgevers, die deel willen nemen aan de NOW-regelingen, niet aan de voorwaarde moeten voldoen dat ze over een jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen?
#123 Hoe is het gebruik van garantiebanen het beste te realiseren bij de aanbesteding van diensten, bijvoorbeeld catering of postdiensten?
#124 Kan ik meepraten over werkgeversvoorzieningen?
#125 Welke voorwaarden om werkvoorzieningen aan te vragen worden verruimd?

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok